Spring naar inhoud

Projecten in uitvoering

De gemeente werkt aan een toekomstvisie voor het bedrijventerrein ZKD in de vorm van een gebiedspaspoort. Nadat de gemeenteraad het gebiedspaspoort heeft vastgesteld, wordt er een uitvoeringsagenda gemaakt. In de tussentijd gaat de gemeente en ondernemers aan de slag met uitdagingen op het bedrijventerrein op het gebied van veiligheid, verkeer en groen. Een aantal projecten worden al uitgevoerd.

Waarom een gebiedspaspoort?

Lopende projecten

Deelname programma Nationaal Groeifonds

ZKD is 1 van de eerste 10 bedrijventerreinen die meedoet met het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’. De gemeente heeft een aanvraag ingediend bij het Programma 'Werklandschappen van de Toekomst' van het ministerie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze aanvraag ondersteund en ingediend bij het Nationaal Groeifonds. In oktober 2022 werd bekend gemaakt dat er 26 miljoen euro is toegekend vanuit het National Groeifonds. Medio Q1 2023 zal bekend worden gemaakt wat voor consequenties dit heeft voor het bedrijventerrein ZKD.

Pilot vergroening

Er is ook gestart met een aantal pilots om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. In een ontwerpatelier heeft adviesbureau Rebelgroup samen met ondernemers een aantal pilots bedacht waarmee met de inzet van groen een aantal problemen worden opgelost. De pilots worden nu verder uitgewerkt. In 2023 start de uitvoering.

Pilot 1: Groen realiseren om wateroverlast te beperken op het parkeerterrein van Avonturia

Doel pilot:​

  • Oplossing bieden voor het probleem met huishouding hemelwater op piekmomenten ​
  • Zoeken naar mogelijkheden om te vergroenen
  • Entree van het bedrijventerrein voor langzaam verkeer verfraaien
Pilot 2: Groen inzetten om sociale veiligheid te verbeteren rondom school en Leger des Heils

Doel pilot:​

  • De sociale veiligheid verbeteren rondom de groenstrook door verblijfsplekken te maken voor bewoners Leger des Heils en scholieren ​
  • Een plek maken die bewoners Leger des Heils ook kunnen onderhouden (of waar ze in kunnen participeren)​
  • Mogelijk een wandelrondje verwerken in het ontwerp voor bewoners van de overzijde van de Meppelweg​
Pilot 3: Groen realiseren en reduceren zwerfafval in de omgeving van de McDonalds

Doel pilot:​

  • Met kleinschalige ontwerpingrepen in de openbare ruimte de verspreiding van zwerfafval verminderen ​
  • Zoeken naar mogelijkheden om de openbare ruimte te vergroenen
Pilot 4: Groen realiseren en terugdringen straatraces in de omgeving van De Werf

Doel pilot:​​

  • Ingrepen aan de openbare ruimte bedenken die de snelheid van autoverkeer omlaag brengen (om straatraces tegen te gaan)​
  • Tegelijkertijd zoeken naar mogelijkheden om deze hoofdstructuur binnen het bedrijventerrein te vergroenen
Impressie van een groene verblijfsruimte op een bedrijventerrein

Convenant ZKD

De ondernemersvereniging ZKD, Haag Wonen, de Commissie Loosduinen en de gemeente Den Haag hebben in maart 2021 een convenant gesloten. In het convenant zijn afspraken gemaakt om het bedrijventerrein te behouden voor bedrijvigheid. Dit is goed voor de werkgelegenheid en stageplekken in Den Haag Zuidwest. Meer fysieke ruimte voor bedrijven is een belangrijke voorwaarde voor meer banen. Zowel de ondernemersvereniging ZKD als de Commissie Loosduinen onderschrijven de uitgangspunten van de Bedrijfshuisvestingsstrategie. Waar mogelijk wordt het bedrijventerrein verder uitgebreid, aantrekkelijker en duurzamer gemaakt.

Bekijk de bedrijfshuisvestingsstrategie

Gebiedspaspoort

Het convenant dat de betrokken partijen hebben ondertekend, is een goede stap in de richting van het gebiedspaspoort waar momenteel al aan wordt gewerkt. In het convenant is op hoofdlijnen vastgelegd hoe de komende 10 jaar het gebied wordt gebruikt. Naast de ruimtelijke-economische ontwikkeling van het gebied is er ook aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid. De gemeente gaat de komende tijd met ZKD-belanghebbenden in het gebied en de indieners van ideeën voor het gebiedspaspoort verder in gesprek.

Bekijk het Convenant Bedrijventerrein ZKD Gemeente Den Haag

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren